Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
162 posty 2779 komentarzy

Wrzodak Z

Euro - majdanowcy i euro - banderowcy napadli na Polski autokar

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Euro - banderowcy przyjaciele Biedronia, Kaczyńskiego, Baumana, Michnika, Buzka, Kowala, Czarneckiego, Hofffffmana napadli na Polski autokar z polskimi turystami, wznosili hasła na cześć UPA-OUN.

 

UPODLILI POLAKÓW. KAZALI IM...

Ukraińcy napadli na autokar z Polakami

 

27.01.2014 07:15

Ukraińcy napadli na autokar z Polakami

Wstrzą­sa­ją­ca re­la­cja pol­skich tu­ry­stów, któ­rzy zo­sta­li na­pad­nię­ci na Ukra­inie przez na­cjo­na­li­stycz­ną bo­jów­kę. Po­la­cy mu­sie­li wy­po­wia­dać ban­de­row­skie hasła. Gdyby od­mó­wi­li, gro­zi­ło im po­bi­cie

Re­la­cja z tego wy­da­rze­nia może nie prze­bić się w pol­skich me­diach. Dla­cze­go? Po­nie­waż wy­kra­cza da­le­ko poza sche­mat „zły pre­zy­dent Ja­nu­ko­wycz, do­brzy de­mon­stran­ci z Maj­da­nu”. Nie­ste­ty, po­niż­sze wy­da­rze­nie jest do­wo­dem na to, że z ukra­iń­ską pro­so­wiec­ką wła­dzą wal­czą nie tylko de­mo­kra­ci, ale także na­cjo­na­li­ści spod znaku UPA, któ­rzy pro­gra­mo­wo nie­na­wi­dzą Pol­ski i Po­la­ków.

· Re­la­cja po­ja­wi­ła się na por­ta­lu Kresy.pl. Czy­ta­my w niej, że „w nocy z czwart­ku na pią­tek głów­nie mło­dzi lu­dzie pod­pa­li­li roz­ło­żo­ne na tra­sie z Lwowa do Kra­kow­ca opony sa­mo­cho­do­we. We­dług miej­sco­wych władz w akcji uczest­ni­czy­ło od 130 do 150 osób. W korku sta­­ło m.in. około stu TIR-ów ja­dą­cych do gra­ni­cy, a także pol­ski au­to­bus rej­so­wy."

Au­to­ka­rem po­dró­żo­wa­ła także Ukra­in­ka We­ro­ni­ka S. To ona na Fa­ce­bo­oku za­mie­ści­ła re­la­cję z tego, co się dzia­ło, gdy bo­jów­ka na­cjo­na­li­stów po­de­szła do au­to­ka­ru. Wrzu­ci­ła też zdję­cie z in­cy­den­tu. Widać na nim, jak bo­jów­ka­rze grożą kie­row­cy. 

Na por­ta­lu Kresy.​pl za­miesz­czo­no prze­kład jej re­la­cji: „Prze­jeż­dża­li­śmy tro­chę ponad go­dzi­nę temu… i po pro­stu zgro­za, sta­li­śmy w korku (…) kilka km z tirów i oso­bo­wych, sta­li­śmy go­dzi­nę, potem po­szli­śmy z kie­row­cą po­pro­sić, żeby rej­so­wy au­to­bus (nas) prze­pu­ści­li… obok znaku No­wo­ja­wo­rowsk wszyst­ko dziko się pa­li­ło… droga i w ogóle nie wia­do­mo co… ludzi może 20 już oto­czy­li au­to­bus i za­czę­li tłuc… po­wie­dzie­li, żeby pod­je­chać, choć jak się oka­za­ło, za­mia­ru prze­pusz­cze­nia dalej nie było, na po­cząt­ku na­sko­czy­li na kie­row­cę, który spo­koj­nie mil­czał, opu­ściw­szy głowę, wy­słu­chu­jąc pi­ja­nych okrzy­ków i prze­kleństw (bo ty Polak i co sobie my­ślisz, że tobie wszyst­ko można)

Dalej We­ro­ni­ka S. na­pi­sa­ła: Lu­dzie za­czę­li pro­sić, że jadą do domu, że nic im nie zro­bi­li, to ok „Ukra­iń­cy niech wy­ła­żą i mo­że­cie je­chać”, ja­kie­muś Po­la­ko­wi wy­rwa­li te­le­fon, bo robił zdję­cia, kie­row­ca łzawo za­czął pro­po­no­wać pie­nią­dze, do au­to­bu­su jesz­cze za­szło pię­ciu z za­kry­ty­mi twa­rza­mi, dalej za­czę­li krzy­czeć z po­gróż­ka­mi, że tu mają „po­ko­jo­wy pro­test” dla­cze­go wy tu się pcha­cie Ma­zu­rzy.Wtedy jakoś wy­my­ślo­no, żeby każdy Polak (i w ogóle każdy) w dwie stro­ny po­wie­dział (Chwa­ła Ukra­inie – Chwa­ła bo­ha­te­rom)… je­że­li nie chce pójść w pa­le­ni­sko, wszy­scy za­lęk­nie­ni we łzach mó­wi­li… kie­row­cy dali 10 se­kund na prze­je­cha­nie przez ogień… przez ogień ozna­cza­ło w ogień…".

Za­pew­ne de­mon­stran­ci z Maj­da­nu będą mówić, że była to pro­wo­ka­cja sił spe­cjal­nych pod­le­głych pre­zy­den­to­wi Ja­nu­ko­wy­czo­wi, a ad­mi­ni­stra­cja Ja­nu­ko­wi­cza zwali winę na de­mon­stran­tów. Praw­dą jest jed­nak, że w pro­te­stach prze­ciw obec­nej wła­dzy udział biorą bo­jów­ki na­cjo­na­li­stów skin­he­adów od­wo­łu­ją­cych się do tra­dy­cji UPA. Nie­na­wi­dzą oni Po­la­ków jesz­cze bar­dziej niż obec­ne wła­dze – nie­chęt­ne Pol­sce z uwagi na nasz zwią­zek z Za­cho­dem. 

Jak twier­dzi rzecz­nik pra­so­wy Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych Mar­cin Woj­cie­chow­ski, atak na pol­ski au­to­kar nie zo­stał zgło­szo­ny w MSZ. Do tej pory nie były też ko­mu­ni­ko­wa­ne inne po­dob­ne przy­pad­ki. 

Niemiecki ,,Fakt” informuje dzisiaj

 

KOMENTARZE

 • @
  nie jest jasne, ''kto za tym stoi''. czy to jest banderowski autentyk czy prowokacja jakaś. w każdym razie polska powinna być gotowa, żeby w razie dezintegracji tzw. ukrainy zająć swoje terytoria, i przeprowadzić tam radykalną denazyfikację
 • @ autor
  A nie byli to przypadkiem syjoniści?
  pozdrawiam
 • polscy bzzzzzzmeni uważają, że Ukraińcy będą tańszą siłą roboczą niż Polacy
  i co im Pan zrobi ?

  Jeszcze moment i bojówki będą u nas.
 • @nobody44 13:34:22
  w każdym razie polska powinna być gotowa, żeby w razie dezintegracji tzw. ukrainy zająć swoje terytoria, i przeprowadzić tam radykalną denazyfikację
  ---------------------------------------------------------------------------
  Tylko czym zajmia?Przeciez armie zniszczono celowo,wlasnie po to.
 • @Robert.K 17:33:46
  Pan nobody44 razem z tymi starcami z PiS-u zajmą POŁOWĘ Ukrainy bez jednego wystrzału, a na czele będzie szedł Jarosław i Macierewicz. :)

  Poprowadzą nas prosto na Kijów!

  Kolejna pisowska paranoja, popierają Banderowców, Kliczko i innych jednocześnie ich zwolennicy chcą zająć połowę Ukrainy? Czy oni są normalni?

  Ale chyba Węgrom i Rumunom nie będziemy wchodzili w paradę?

  A w tym samym czasie Anglia i Rosja wchodzą w układy militarne. :)))))

  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10598250/Comrades-in-arms-Britain-and-Russia-to-sign-defence-deal.html

  http://prawica.net/37103
 • @Paweł Tonderski 18:16:51
  dlaczego ze ''starcami z pisu''? co ja mam wspólnego z pisem? mówię jak powinno być, a swoją drogą wcale nie wbrew rosji. powinniśmy przywrócić powszechną służbę wojskową, i kupić ze 600 używanych abramsów. bo może się tak zakręcić, że z jednej strony trzeba będzie wysłać ''siły pokojowe'' do małopolski wschodniej, a z drugiej dobrze pilnować odry i nysy. trzeba mieć czym.
 • Zupełnie nie rozumiem poparcia Radia Maryja dla..
  rewolucji i banderowców.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • POLSKA

  Oświadczenie byłych posłów LPR

  Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, czytaj więcej

 • POLITYKA - POLSKA

  Zimna woda na rozgrzane głowy

  Konfederacja była nie wyrazista w kwestiach zasadniczych dla przyszłości Polski. Chciała walczyć z pisem ale tak tylko na patyczki, pomijała (może celowo) okupację Polski przez usrael, okupację sługusów zarządzających Polakami – niewolnikami czytaj więcej

 • POLSKA

  Ciele pisowskie dumpty humpty

  Trolusiu Humpty, dzięki za wklejenie moich autorskich opracowań na portalu Neon 24, pewnie coś się nauczysz, trochę poszerzysz swoją wiedzę, podreperujesz swoją inteligencję, czytając moje opracowania. czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031