Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
175 postów 2996 komentarzy

Wrzodak Z

Przemyśl dla Ukrainy???

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Vivat Kaczyński, Vivat Biedroń, Vivat Michnik, Vivat Buzek -Hoffffman, Siwiec, Kwaśniewski i imp. To są zdrajcy Rzeczpospolitej, to oni wspierają tych z euro-majdanu, którzy mówią wprost, że mają roszczenia terytorialne w stosunku do Polski.

Andrij Tarasenko, rzecznik "Prawego Sektora": zbrodnia Bandery na Wołyniu to brednia

- Spra­wie­dli­wość na­ka­zy­wa­ła­by, aby zie­mie, na któ­rych Ukra­iń­cy żyli od ty­się­cy lat, wró­ci­ły do Ukra­iny - mówi w wy­wia­dzie dla "Rzecz­po­spo­li­tej" An­drij Ta­ra­sen­ko, rzecz­nik ra­dy­kal­nej or­ga­ni­za­cji "Prawy Sek­tor". Jak za­zna­cza, ma na myśli Prze­myśl i kil­ka­na­ście in­nych po­wia­tów. Ban­de­row­cy chcą to osią­gnąć me­to­da­mi dy­plo­ma­tycz­ny­mi.

W związ­ku ze wzra­sta­ją­cą po­pu­lar­no­ścią ra­dy­kal­nych or­ga­ni­za­cji wśród zgro­ma­dzo­nych na Maj­da­nie Ukra­iń­ców, ko­re­spon­dent "Rzecz­po­spo­li­tej" prze­pro­wa­dził wy­wiad z jed­nym z li­de­rów "Pra­we­go Sek­to­ra". Or­ga­ni­za­cja ta jest ko­ali­cją róż­nych ra­dy­kal­nych i na­cjo­na­li­stycz­nych ugru­po­wań, które od­gry­wa­ją wio­dą­cą rolę w star­ciach z Ber­ku­tem na Maj­da­nie.

- Chce­my je­dy­nie tego, co nasze - mówi Ta­ra­sen­ko "Rzecz­po­spo­li­tej". - Spra­wie­dli­wość na­ka­zy­wa­ła­by, aby zie­mie, na któ­rych Ukra­iń­cy żyli od ty­się­cy lat, wró­ci­ły do Ukra­iny - do­da­je. Dzia­łacz ma na myśli skut­ki akcji "Wisła" po II Woj­nie Świa­to­wej, wsku­tek któ­rej z po­łu­dnio­wo-wschod­nich te­re­nów dzi­siej­szej Pol­ski prze­sie­dlo­no ponad 140 ty­się­cy Ukra­iń­ców.

 

Rzecz­nik "Pra­we­go Sek­to­ra" pod­kre­śla po­nad­to, że od­po­wie­dzial­ność Ban­de­ry za lu­do­bój­stwo na Wo­ły­niu "to bred­nie". - Ban­de­ra za­le­cał sto­so­wa­nie ra­dy­kal­nych metod, ale prze­cież z oku­pan­tem na­le­ży wal­czyć wszyst­ki­mi me­to­da­mi - oce­nił.

Jako "sprzecz­ne z ideą pań­stwa na­ro­do­we­go", Ta­ra­sen­ko uzna­je ewen­tu­al­ne człon­ko­stwo Ukra­iny w Unii Eu­ro­pej­skiej. Co ważne, rzecz­nik or­ga­ni­za­cji "Prawy Sek­tor" pod­kre­śla, że ban­de­row­cy użyją każ­dych środ­ków, aby od­su­nąć Ja­nu­ko­wy­cza od wła­dzy. - Je­ste­śmy go­to­wi się­gnąć po wszyst­kie me­to­dy, także te ra­dy­kal­ne. Tak jak robił Ban­de­ra - ostrze­gał.

Ro­syj­skie media: trze­cia siła na Ukra­inie

"W ukra­iń­skiej po­li­ty­ce po­ja­wi­ła się trze­cia siła. I żąda kon­ty­nu­owa­nia re­wo­lu­cji", tak w środę, 29 stycz­nia, ro­syj­ski dzien­nik "Kom­so­mol­ska Praw­da" pisał o naj­bar­dziej ra­dy­kal­nej or­ga­ni­za­cji w Ki­jo­wie, za­an­ga­żo­wa­nej w walki z mi­li­cją wokół Maj­da­nu.

"Wik­tor Ja­nu­ko­wycz teraz nie wie, z kim ma się do­ga­dy­wać, po­nie­waż wła­dza nad Maj­da­nem i po­ło­wą ukra­iń­skiej ad­mi­ni­stra­cji jest ra­czej w rę­kach Dmy­tro Ja­ro­sza (nie­for­mal­ne­go li­de­ra "Pra­we­go Sek­to­ra" - red.) niż słyn­ne­go bok­se­ra Wi­ta­li­ja Klicz­ki" - można było prze­czy­tać w re­la­cji ga­ze­ty.

Do "Pra­we­go Sek­to­ra" na­le­żą m.in. SNA (Pa­trio­ci Ukra­iny), Try­zub, Biały Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna­wa­ni za neo­na­zi­stow­skie skrzy­dło par­tii Swo­bo­da), a także grupy ki­bo­li, głów­nie Dy­na­ma Kijów. Są nie­kie­dy okre­śla­ni jako "armia Maj­da­nu".

Obec­nie naj­bar­dziej wi­docz­nym li­de­rem tego zrze­sze­nia jest Dmy­tro Ja­rosz. W 1994 roku był jed­nym z za­ło­ży­cie­li na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni­za­cji Try­zub im. Stie­pa­na Ban­de­ry. Teraz uważa się go za nie­for­mal­ne­go li­de­ra Pra­we­go Sek­to­ra. Jest to or­ga­ni­za­cja, która nie kryje dy­stan­su wobec opo­zy­cji par­la­men­tar­nej. "Ja­ce­niu­ka lek­ce­wa­żą, a Klicz­kę - gdy ten pró­bo­wał po­wstrzy­mać prze­moc na Hru­szew­skie­go 19 stycz­nia - za­ata­ko­wa­li ga­śni­cą" – pisał w swo­jej re­la­cji por­tal tvn24.pl.

Jak pisze w re­la­cji z Ukra­iny ko­re­spon­dent "Rzecz­po­spo­li­tej", Ję­drzej Bie­lec­ki, "Stefa Ban­de­ra jest dziś naj­więk­szym bo­ha­te­rem pro­te­stu­ją­cych", co wię­cej, "pro­te­stów prze­ciw­ko kre­owa­niu Ban­de­ry na bo­ha­te­ra Maj­da­nu nie sły­chać".

Na Ukra­inie od li­sto­pa­da trwa­ją pro­te­sty. Sy­tu­acja za­ostrzy­ła się w ubie­głym ty­go­dniu, kiedy pod­czas starć de­mon­stran­tów z mi­li­cją w Ki­jo­wie śmierć po­nio­sło sześć osób. Do­pie­ro wtedy wła­dze Ukra­iny zde­cy­do­wa­ły się na ustęp­stwa - do dy­mi­sji podał się pre­mier My­ko­ła Aza­row, a par­la­ment cof­nął kon­tro­wer­syj­ne usta­wy umoż­li­wia­ją­ce wła­dzom pa­cy­fi­ko­wa­nie pro­te­stu­ją­cych. 

KOMENTARZE

 • Międzynarodowa Lichwa wywołując na Ukrainie zamieszki społeczne osiągnęła rezultat odwrotny do zamierzonego.
  Zamiast przejąć władzę na Ukrainie i osadzić na czele państwa swojego człowieka Witalija Kliczkę doprowadziła do radykalizacji nastrojów patriotycznych tudzież nacjonalistycznych wśród Ukraińców i przejęcia inicjatywy na Majdanie przez organizacje nacjonalistyczne, które w obecnej chwili są wiodącą siłą dokonywanej tam rewolty. Zapowiedź tego co ma nastąpić doświadczył na własnej skórze Witalij Kliczko, który dwa tygodnie temu na Majdanie został zaatakowany gaśnicą przez ludzi z "Prawego Sektora".

  http://metromsn.gazeta.pl/Wydarzenia/5,133290,15301273,Starcia_w_Kijowie__Witalij_Kliczko_zaatakowany_gasnica.html?i=3

  Obecny rozwój sytuacji na Ukrainie świadczy o tym , iż jej przebieg całkowicie wymknął się spod kontroli jej prowodyrów. Stąd brak reakcji na to co się dzieje aktualnie na Ukrainie ze strony zachodnich polityków , którzy dotąd wspierali zamieszki na Ukrainie, a teraz wzięli wodę w usta oraz milczenie w prasie. Sprawdza się powiedzenie " kto mieczem wojuje od miecza ginie". Dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie jest trudny do przewidzenia. Niemniej umocnienie się organizacji nacjonalistycznych na Ukrainie może skutkować restrykcjami z ich strony wobec ludzi innych narodowości zamieszkujących na Ukrainie. Już wśród żydowskich środowisk zamieszkałych na Ukrainie obserwuje się panikę.


  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-ukrainy-bija-trwoge-ratujcie-2014-01

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukrainskie-judeje-podnosza-wrzask-giewalt-2014-01

  Ukraina nie jest jedynym krajem w Europie gdzie budzi się nacjonalizm skierowany wobec zamieszkałym tam obcokrajowcom , a zwłaszcza Żydom . Oto przykład Francji :

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/antyrzadowa-demonstracja-francji-2014-01

  Obserwując sytuację na Ukrainie paradoksalnie może dojść do sytuacji, iż Międzynarodowa Lichwa , która stoi za zamieszkami na Ukrainie sama zwróci się do Prezydenta Janukowycza o pomoc i interwencję.
 • Grupa Bilderberg a Ukraina......
  11 grudnia 2013 roku, posiedzenie sejmu RP

  Poseł Gabriela Masłowska

  ,,W czerwcu tego roku, gdy komentował pan udział ministra Jacka Rostowskiego w posiedzeniu grupy Bilderberg, powiedział pan, cytuję: *im większy zakres informacji posiadanych przez naszych polityków, tym łatwiej kierować państwem.

  W związku z tym chcę pana zapytać: Czy w przyszłości będzie pan chciał brać udział w posiedzeniach grupy Bilderberg i czy będzie pan tam brał udział prywatnie, czy też jako minister finansów?

  Bo na pytanie kierowane do przedstawicieli Ministerstwa Finansów, w jakiej roli bierze udział w tym posiedzeniu pan minister Rostowski, po co tam w ogóle był, co miał do powiedzenia i jakie było jego stanowisko, otrzymaliśmy od przedstawicieli Ministerstwa Finansów odpowiedź, że pan minister Rostowski - minister finansów polskiego rządu - bierze tam udział prywatnie.

  Czy wobec tego taka sytuacja może mieć miejsce?”

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=56&dzien=1&wyp=62&view=1

  Minister Finansów Mateusz Szczurek

  ,,Czy planuję należeć do klubów, różnego rodzaju stowarzyszeń - nie, nie ma tego w moich planach, nie mam na to czasu, przekonuję się o tym z każdą chwilą”

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=56&dzien=1&wyp=085

  *Źródło:

  http://natemat.pl/17027,jacek-rostowski-na-spotkaniu-nieoficjalnego-rzadu-swiatowego-minister-finansow-wsrod-tych-ktorzy-rzadza-swiatem

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031