Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
175 postów 2996 komentarzy

Wrzodak Z

Kwaśniewski w rządzie Ukrainy - d/s korupcji?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Potomkowie ludobójców z tzw. Ukrainy klecą Rząd, podobno ministrami w ich rządzie mają być: Kowal d/s współpracy z Izraelem, Kaczyński d/s współpracy z Kołomojskim, Sariusz - Wolski d/s współpracy z Niemcami. Jednak, Ukraina to sztuczny twór. zw

Obcokrajowcy na czele ukraińskich ministerstw finansów, gospodarki i zdrowia

Paweł StrawińskiDziennikarz Onetu i Biznes.pl

Ukra­iń­skie prawo za­bra­nia obej­mo­wa­nia rzą­do­wych sta­no­wisk przez cu­dzo­ziem­ców. Pre­zy­dent i pre­mier po­sta­no­wi­li więc je obejść, na­da­jąc kan­dy­da­tom zza gra­ni­cy ukra­iń­skie oby­wa­tel­stwo w eks­pre­so­wym try­bie de­kre­tu pre­zy­denc­kie­go. Nowym mi­ni­strem fi­nan­sów zo­sta­ła była pra­cow­ni­ca De­par­ta­men­tu Stanu USA, mi­ni­strem go­spo­dar­ki zo­stał li­tew­ski ban­kier, a re­sort ochro­ny zdro­wia objął były mi­ni­ster zdro­wia…Gru­zji.erykanka Natalie Ann Jaresko została nową minister finansów Ukrainy

- Wy­da­je się, że przez ostat­nie 120 lat każda in­sty­tu­cja wła­dzy na Ukra­inie stra­ci­ła swoją le­gi­ty­ma­cję. Do­sta­li­śmy szan­sę od­bu­do­wać te in­sty­tu­cje w zgo­dzie z pra­wem i wpro­wa­dzić bar­dzo wy­so­kie stan­dar­dy – po­wie­dzia­ła pod­czas go­rą­cych dni na Maj­da­nie Ame­ry­kan­ka o ukra­iń­skich ko­rze­niach Na­ta­lie Ann Ja­re­sko. Nie­ste­ty spo­sób po­wo­ła­nia no­we­go rządu Ukra­iny, w któ­rym sama ob­ję­ła jedną z tek, nie wpro­wa­dza do ukra­iń­skich stan­dar­dów nowej ja­ko­ści, o któ­rej z takim pa­to­sem mó­wi­ła.

 

2 grud­nia Rada Naj­wyż­sza w wy­ni­ku paź­dzier­ni­ko­wych wy­bo­rów par­la­men­tar­nych przy­ję­ła nowy skład rządu pre­mie­ra Ukra­iny Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka. Zna­la­zły się z nim trzy osoby zza gra­ni­cy, mimo że ukra­iń­skie prawo za­bra­nia obej­mo­wa­nia rzą­do­wych sta­no­wisk przez cu­dzo­ziem­ców. Pre­zy­dent Petro Po­ro­szen­ko i pre­mier Ja­ce­niuk obe­szli je, na­da­jąc kan­dy­da­tom z in­nych państw ukra­iń­skie oby­wa­tel­stwo w eks­pre­so­wym try­bie pre­zy­denc­kie­go de­kre­tu. „Mocno wie­rzę, że po­win­ni­śmy za­an­ga­żo­wać do rządu re­pre­zen­tan­tów przy­ja­znych Ukra­inie kra­jów po­sia­da­ją­cych naj­lep­sze mię­dzy­na­ro­do­we do­świad­cze­nie” – na­pi­sał pre­zy­dent Petro Po­ro­szen­ko na Twit­te­rze. Na swoim pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku dodał, że pań­stwo po­trze­bu­je pil­nie re­form, mię­dzy­na­ro­do­wych prak­tyk sto­so­wa­nych w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, walki z ko­rup­cją, pla­no­wa­nia fi­nan­so­we­go i za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, które mogą za­pew­nić je­dy­nie spe­cja­li­ści spoza Ukra­iny.

Rząd spa­do­chro­nia­rzy

Wśród spa­do­chro­nia­rzy w ukra­iń­skim rzą­dzie zna­leź­li się: Ame­ry­kan­ka Na­ta­lie Ann Ja­re­sko jako mi­ni­ster fi­nan­sów, Li­twin Aj­wa­ras Abra­ma­wi­czius jako mi­ni­ster roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go i han­dlu oraz Gru­zin Ołek­sandr Kwi­tasz­wi­li jako mi­ni­ster ochro­ny zdro­wia.

Ja­re­sko to oby­wa­tel­ka USA, która od 2 grud­nia stała się oby­wa­tel­ką Ukra­iny. Jest córką wo­jen­nych ukra­iń­skich emi­gran­tów z Chi­ca­go. Ukoń­czy­ła księ­go­wość na chi­ca­gow­skim Uni­wer­sy­te­cie De­Paul i ad­mi­ni­stra­cję pu­blicz­ną na Uni­wer­sy­te­cie Ha­rvar­da. Pra­co­wa­ła w De­par­ta­men­cie Stanu USA, a potem w ame­ry­kań­skiej am­ba­sa­dzie w Ki­jo­wie. Ale ze sto­li­cą Ukra­iny po­sta­no­wi­ła zwią­zać się na dłu­żej. Na po­cząt­ku lat 90. roz­po­czę­ła dzia­łal­ność w fun­du­szu in­we­stu­ją­cym w małe i śred­nie ukra­iń­skie firmy funk­cjo­nu­ją­cym dzię­ki rzą­do­wej Agen­cji Roz­wo­ju Mię­dzy­na­ro­do­we­go USA – We­stern NIS En­ter­pri­se Fund (WNI­SEF). W 2001 roku zo­sta­ła jego sze­fo­wą.

To umoż­li­wi­ło jej stwo­rze­nie pierw­sze­go pry­wat­ne­go fun­du­szu in­we­sty­cyj­ne­go na Ukra­inie – Ho­ri­zon Ca­pi­tal. - Dziś to jest fun­dusz za­rzą­dza­ją­cy pri­va­te equ­ity, a ja je­stem jego dy­rek­to­rem i jed­nym z za­ło­ży­cie­li. Za­rzą­dza on trze­ma fun­du­sza­mi – rzą­do­wym na pod­sta­wie kon­trak­tu (WNI­SEF – przyp. red.) i dwoma in­ny­mi o war­to­ści 600 mln do­la­rów – mó­wi­ła w ze­szłym roku w wy­wia­dzie dla „Kyiv We­ekly”. Z wła­dza­mi ame­ry­kań­ski­mi po­zo­sta­ła więc zwią­za­na długo po za­koń­cze­niu misji dy­plo­ma­tycz­nej. Rzecz­nicz­ka De­par­ta­men­tu Stanu Marie Harf za­py­ta­na w tym ty­go­dniu o to, czy rząd USA ma coś wspól­ne­go z no­mi­na­cją Ja­re­sko, za­prze­czy­ła. „To jest wybór Ukra­iń­ców i ich wy­bra­nych w dro­dze wy­bo­rów re­pre­zen­tan­tów. To ich de­cy­zja. Oczy­wi­ście ta spra­wa nas nie do­ty­czy”. Ja­re­sko, czy ra­czej od nie­daw­na Ja­reś­ko, zaj­mie się przede wszyst­kim roz­mo­wa­mi z MFW i in­ny­mi wie­rzy­cie­la­mi na temat po­mo­cy i re­form.

Ban­kier Aj­wa­ras Abra­ma­wi­czius, nowy mi­ni­ster roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go, jesz­cze do 1 grud­nia był Li­twi­nem. Po­sia­da dy­plom z biz­ne­su Uni­wer­sy­te­tu Con­cor­dia w Es­to­nii i w Wi­scon­sin w USA. W Ki­jo­wie miesz­ka od 2008 roku. Do­tych­czas był part­ne­rem i jed­nym z ma­na­ge­rów szwedz­kie­go fun­du­szu in­we­sty­cyj­ne­go East Ca­pi­tal, który na Ukra­inie w 2012 roku za­in­we­sto­wał nie­mal 100 mln do­la­rów. Abra­ma­wi­czius już za­po­wie­dział walkę z ko­rup­cją i re­for­my na­sta­wio­ne na uła­twie­nie pro­wa­dze­niu biz­ne­su. - Je­stem z Eu­ro­py. Pra­cuj­my razem, w eu­ro­pej­skim stylu – po­wie­dział we wto­rek.

Ko­rup­cją, tyle że w służ­bie zdro­wia, zaj­mie się też Ołek­sandr Kwi­tasz­wi­li. Mi­ni­ste­rial­ny fotel to dla niego nihil novi sub sole. Był już raz mi­ni­strem pracy, zdro­wia i ochro­ny spo­łecz­nej, tyle że w Gru­zji Mi­cha­iła Sa­akasz­wi­le­go – w la­tach 2008-2010. Poza dy­plo­mem z hi­sto­rii Uni­wer­sy­te­tu Pań­stwo­we­go w Tbi­li­si, ukoń­czył szko­łę ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej Ro­bert F. Wa­gner Gra­du­ate Scho­ol of Pu­blic Se­rvi­ce w Nowym Jorku. Po stu­diach pra­co­wał w USA w Atlan­ta Me­di­cal Cen­ter. Potem za­trud­nio­no go w pro­gra­mie ONZ w Gru­zji. Od tego czasu zaj­mo­wał różne sta­no­wi­ska w or­ga­ni­za­cjach zwią­za­nych ze zdro­wiem. Na Ukra­inie dzia­ła od trzech mie­się­cy. Ten brak do­świad­cze­nia z ukra­iń­skim sys­te­mie zdro­wot­nym i nie­zna­jo­mość tu­tej­szej spe­cy­fi­ki naj­wy­raź­niej mu nie będą prze­szka­dza­ły. Oby­wa­te­lem Gru­zji nowy mi­ni­ster Ukra­iny był do 1 grud­nia.

Od no­mi­na­cji ob­co­kra­jow­ców nie mniej kon­tro­wer­syj­ny oka­zał się sam spo­sób ich przy­ję­cia przez par­la­ment. Skład rządu pró­bo­wa­no prze­pchnąć przez Radę Naj­wyż­szą w eks­pre­so­wej pro­ce­du­rze bez po­da­wa­nia jego skła­du. Część po­słów nie po­par­ła więc rządu Ja­ce­niu­ka, a wnio­sek prze­szedł nie­wiel­ką ilo­ścią gło­sów. Do­pie­ro kiedy prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu usły­szał z sali wrza­ski „hańba!”,  zmie­nił swoją de­cy­zję i po dwóch go­dzi­nach za­gło­so­wa­no po­now­nie. Ale rów­nież wtedy część po­słów wstrzy­ma­ła się od głosu, nawet tych z Bloku Po­ro­szen­ki.

Eu­ro­pej­skie stan­dar­dy po ukra­iń­sku

No­mi­na­cja ob­co­kra­jow­ców na sta­no­wi­ska mi­ni­ste­rial­ne to silny sy­gnał wy­sła­ny do Za­cho­du: chce­my być bli­żej was, chce­my się od was uczyć, chce­my, że­by­ście nam za­ufa­ni, chce­my przy­jąć za­chod­nią twarz. Jed­nak musi bu­dzić wąt­pli­wo­ści z kilku po­wo­dów.

Po pierw­sze, po­wo­ła­nie do rządu osób nie­zna­ją­cych do­brze Ukra­iny od we­wnątrz może po­wo­do­wać, że nowi mi­ni­stro­wie, oto­cze­ni wia­nusz­kiem do­rad­ców po­wią­za­nych z róż­ny­mi ko­te­ria­mi, będą zmar­gi­na­li­zo­wa­ni we wła­snych mi­ni­ster­stwach. Po dru­gie, jest to sy­gnał, że Ukra­iń­cy nie są w sta­nie sami zre­for­mo­wać swo­je­go pań­stwa. Po trze­cie, do­star­cza naboi „pa­trio­tom”, któ­rzy nie raz po­słu­żą się tymi ko­smo­po­li­tycz­ny­mi no­mi­na­cja­mi, by dys­kre­dy­to­wać rząd i prze­ko­ny­wać, że Ki­jo­wem trzę­są za­chod­nie mo­car­stwa, a nie sami Ukra­iń­cy. Wresz­cie, pe­wien nie­smak budzi samo nada­nie oby­wa­telstw de­kre­tem w celu wpro­wa­dze­nia ob­co­kra­jow­ców do rządu przy obej­ściu obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, a potem próba prze­śli­zgnię­cia się przez par­la­ment z po­mi­nię­ciem pre­zen­ta­cji kan­dy­da­tów na mi­ni­strów. Rzą­dzą­cy Ukra­iną cał­kiem zi­gno­ro­wa­li fakt, że taki krok byłby w Eu­ro­pie nie do po­my­śle­nia. W Eu­ro­pie, któ­rej Ukra­ina chce stać się czę­ścią i od któ­rej chce się prze­cież uczyć stan­dar­dów.

    

KOMENTARZE

 • @Autor
  Jaka Ukraina , przecież to sztuczne państwo które nawet w ONZ-ecie nie istnieje i musi wnosić tam wnioski za pośrednictwem państw trzecich .Ostatnio Litwy . Pzdr i 5*.
 • @Repsol 09:58:54
  Na Ukrainie mamy doczynienia z tak prymitywną agenturą, złodziejami, wszelkiej maści mordercami, że aż ciężko o tym pisać i w ogóle czytać, ale to nie przeszkadza tym ,,naszym" politycznym szumowinom, wspierać i współpracować z taką hołotą. Przecież taki Kowal to żre chleb, za pieniądze polskiego podatnika, ale on działa w interesie komunistyczno - żydowskiej oligarchii ukraińskiej. Kiedy Polacy przejrzą na oczy.
 • @Wrzodak Z. 11:49:47
  Nareszcie Wolność Przyszła Do Polski..... http://m.ocdn.eu/_m/31d99af2c063804d006cedd06aa8a57a,62,19.jpg
 • @Wrzodak Z. 11:49:47
  Związek Ukraińców W III RP WERBUJE Zabijaków ? Czy to ukraiński banderowiec z polskim obywatelstwem Piotr Tyma wierny SPADKOBIERCA ukraińskich morderców z UPA i OUN, a teraz PREZES Związku Ukraińców w Polsce trudni się WERBOWANIEM młodych wyhodowanych w III RP zajadłych ukraińskich banderowców wysyłanych do ZABIJANIA ruskich bezbronnych cywili na Wschód od rzeki Dniepr ? https://www.youtube.com/watch?v=crRYWwT9-wE
  Zobaczcie Najnowszego WYHODOWANEGO Naziola Ukraińca ! Zafałszowane media nie piszą o KONTRAKCIE międzynarodowym jaki został zawarty przez mocarstwa światowe w 1991 roku w trakcie sfabrykowania tej SZTUCZNEJ wielachnej wirtualnej „ukrainy” w GRANICACH „Radzieckiej Republiki Ukraińskiej”

  Rozdarte na kawałki ZSRR z jej zasadniczą częścią o nazwie Rosja w 1991 roku ZGODZIŁA się na przekształcenie całości terytorium „Ukraińskiej Republiki Radzieckiej” na niezależne państwo „ukraińskie” TYLKO pod WARUNKIEM, że sztuczna zmajstrowana tam „ukraina” ZADEKLAROWAŁO bez przymusu, że:

  1. WYRZEKA się na zawsze posiadania broni ATOMOWEJ.
  2. ZAWSZE będzie NEUTRALNYM POLITYCZNIE państwem IDENTYCZNIE jak Szwajcaria.
  3. NIGDY NIE będzie członkiem jakiegokolwiek PAKTU wojskowego.
  4. NIGDY na jej terytorium nie będą stacjonować obce nie ukraińskie wojska.

  Gdyby ta powstała „ukraina” w 1991 roku nie wyrzekła się broni atomowej, to by NIGDY Rosja by NIE oddała tej jakieś tam „ukrainie” która NIGDY NIE istniała na historycznie ZAWSZE rosyjskiej ziemi na Wschód od rzeki Dniepr ani Krymu !

  Ta powstała PRZYPADKIEM i naprędce wirtualna „ukraina” by NIE została utworzona przecież PRZYPADKOWO w pośpiechu na takim POTĘŻNYM terytorium jak jej to było SZTUCZNIE dane za DARMO z oddaniem jej POLSKICH ziem Kresów Wschodnich, które 1000 lat należały do Królów Polski i też historycznych ziem staro-ruskich na Wschód od rzeki Dniepr razem z bezmyślnie oddanym też Krymem tym naziolom banderowcom ukraińskim w 1991 roku.

  Ta wirtualna SZTUCZNIE sfabrykowana „ukraina” w 1991 roku z jej TYMCZASOWYM rządem w Kijowie NIE WYWIĄZUJE się ze swoich ZOBOWIĄZAŃ międzynarodowych na jakich otrzymała za DARMO w 1991 roku POTĘŻNE terytorium !
  Ten FAKT jest dzisiaj PRZEMILCZANY w mediach głównego ścieku.

  Dzisiaj Rosja wobec tego FAKTU NIE dotrzymania ZOBOWIĄZAŃ międzynarodowych z 1991 roku przez tą sztuczną „ukrainę” wobec Rosji i mocarstw Światowych, a w tym wobec Polski, więc ta obecna Rosja MA 100% PRAWO ODEBRAĆ nawet z użyciem PRZEMOCY tej obecnej Ukrainie co najmniej jej 80% obecnego terytorium !

  Ta „ukraina” NIE otrzymała za DARMO od Rosji 95% terytorium HISTORYCZNEJ ziemi ROSYJSKIEJ ani POLSKIEJ !

  Zobaczcie ukraińskiego młodego WYHODOWANEGO nazistę pyszałka ukraińskiego ze Lwowa, którego należy ROZLICZYĆ z jego faszystowskiego BEŁKOTU, którego zagrożono WODOGŁOWIEM ludobójców banderowskich: https://www.youtube.com/watch?v=TsJfD3ZDN-0 Takie wystąpienia neobanderowców mogą i powinny mrozić krew w żyłach nas Polaków,ponieważ są zagrożeniem dla bytu polskich ziem na wschodzie kraju.

  Podobnie zachowuje się odradzający ruch faszystowski w stylu SS Galizien, znany nam Polakom z okresu II W Ś tak aktualnie gloryfikowany przez Ukraińców z Majdanu.
 • @Wrzodak Z. 11:49:47
  Obwód Kaliningracki: „Biały Konwój” z pomocą humanitarną czeka na odprawę przy granicy z Polską https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2014/12/biac582y-tc499czowy-konwoj.jpg?w=450&h=300 Dupsk dawniej Słupsk powinien sprowadzać wazelinę z Greenwich Village NY. Bo tam mają długie tradycje w stosowaniu. Tam czerpać wzorce, u źródełka. Póki co to o europejski a także o światowy prymat w sodomii, ubiega się Berlin i Gmina Berlińska. To tam maszeruje najwięcej defilad pederastów i lesbijek. Przewodzi im samowybieralny, dożywotni król niemieckich pederastów i burmistrz Berlina Klaus Vowereit. Polskojęzyczny oddział pederastów i lesbijek to najwyraźniej wychowankowie ‚szkoły berlińskiej’. Pewnie i stamtąd otrzymują wielorakie wsparcie, niczym TIR-ówki przy drodze na Berlin. Oby zdrowa polska młodzież rozgoniła to zezwierzęcone łajdactwo. Niech robią chlewnię i rykowisko u swojego protektora.
 • @Wrzodak Z. co ty na to? drąż temat!!! Pzdr!
  Ukraina – Kijów wysyła do Europy „ładunki specjalne”. http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/12/aas.jpg Nowina z Kijowa: z lotniska Borispol, pod osłoną nocy, specjalnymi samolotami wysyła się trupy najemników poległych w trakcie tak zwanej „Operacji Anty-Terrorystycznej”. Wyciek informacji ma swoje źródło w Radzie Bezpieczeństwa Ukrainy, informacja ta ma także potwierdzenie wśród pracowników SBU i pracowników lotniska.
  Według danych, które dostały się do naszego informatora, który jest związany ze strukturami siłowymi, liczba poległych w trakcie tzw. „Operacji Anty-Terrorystycznej” obywateli obcych państw wynosi 631 ludzi.

  Są to głównie obywatele Polski i Czech.

  Są także obywatele USA, Kanady i Rumunii. Połowa poległych (około 300 ludzi) posiada związki ze strukturą „Greystone Limited”, przeprowadzającą różnorakie operacje, początkowo na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej, a następnie na terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej.

  Obecnie w Kijowie znajduje się około 500 ludzi z różnych struktur, zorganizowanych z obywateli obcych państw różnej przynależności. Wypełniają oni głównie funkcje ochronne, działają w dziedzinie łączności, logistyki, szkolenia. Według posiadanych informacji, dalsze wykorzystywanie „komandosów” w działaniach bojowych nie jest brane pod uwagę.

  Za: http://3rm.info/53087-istochnik-kiev-otpravlyaet-v-evropu-gruz-200.html
  Data publikacji: 2.12.2014
  Przekład: RX
  http://wolna-polska.pl
 • @Kula Lis 62 14:35:36
  https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2014/12/biac582y-tc499czowy-konwoj.jpg
 • @Kula Lis 62 14:41:00
  Bezpośrednio po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych WSOWPanc w Poznaniu służyłem w Słupsku w 1975 r. jako młody oficer ,dowódca plutonu 11 batalionu czołgów pływających PT-76 w 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej /piechota morska/ z siedzibą w Gdańsku. Bardzo miło wspominam ten okres swojego życia, w tym mieszkańców tego miasta. Słupsk to piękne miasto z ładnymi dziewczynami. Za moich czasów występował tam amatorski słynny na całą Polskę , złożony z młodych dziewcząt zespół artystyczny pod nazwą "Arabeski".

  Według mnie Słupczanie to normalni ludzie. Moim zdaniem to, że zwyciężył w nich Biedroń to jakaś przewałka charakterystyczna dla ostatnich , a w sumie wszystkich powojennych w Polsce wyborów.
 • @Wrzodak Z. 11:49:47
  Panie Zygmuncie ..a co w tym dziwnego przeciez to powtorka z Polski???
  Przeciez ministrowie okolopieniezni obejmowali stanowiska w polskim rzoncie,,bez posiadania obywatelstwa polskiego...
  Magna Chazaria w budowie pelna para....
  Czy ktos..obojetnie kto...wie co to jest Racja Stanu???? I jaka jest Racja Stanu Narodu Polskiego???
  Kiedy ostatni raz ktos wyartykulowal- POlska Racje Stanu???
  Wielu wymachuje sztandarami deklarujac Patriotyzm!
  A Patriotyzm to nic innego tylko praca dla i pilnowanie Rcaji Stanu Narodu Polskiego????
  CO jest Racja Stanu Polakow?????
  BO to co uprawa tzw polski Rzont...napewno nie sluzy Polskiej raji Stanu!
 • Szkoda, iż już nie żyje generał Wojciech Jaruzelski, biorąc pod uwagę jego zasługi wyprowadzenia Polski
  z "deszczu pod rynnę" , też by im się pewnie przydał zwłaszcza w temacie jak w przyszłości zabezpieczyć sobie tyły i uniknąć odpowiedzialności za popełnione zbrodnie ludobójstwa w Donbasie. Moim zdaniem największą zbrodnią generała Jaruzelskiego nie był wcale stan wojenny, lecz fakt , iż w 1989 r. oddał Polskę i Polaków w brudne łapska międzynarodowej lichwy.

  Śmieszą mnie filmiki wszystko wiedzącego cybernetyka społecznego docenta Józefa Kosseckiego o generale Jaruzelskim i jego analizy z którymi bym w wielu miejscach polemizował. Zresztą osądźcie sami :

  https://www.youtube.com/watch?v=uZ41TnblF5w
 • @detektywmjarzynski 15:53:30
  Przecież po to był Jaruzel stworzony by odebrać włądzę chamom i przekazać włądzę garbonosym. Przecież stan wojenny też wprowadził po to aby 1 mln Polaków albo wyrzucić z Polski albo ich zeszmacić, tak by po kilku latach oddać włądzę koncesjonowanej opozycji solidarnościowej na czele z Michnikiem, Kuroniem, Geremkiem. Bezwzględnie Jaruzel miał za zadanie doprowadzić do włądzy w Polsce puławian i oni rządzą już 25 lata i zapowiada się, że rządzić będą jeszcze kilka lat i nie ważne jak będą się nazywać PO czy PIS, SLD, Bosak, Zawisza, Palikot ważne, że ten układ obecny tworzony jest na podobnych zasadach jak to miało miejsce za czasów Jaruzela.
  Podkreślam zawsze, że ci obecni kawiorowi politycy dają tylko swoje ryje do TV, a tak naprawdę, to sejm jest po za sejmem, Rząd jest po za rządem itd. Rządzą nami ci, którym płacą ludzie z cenia.
 • @RomanKa 15:44:07
  Panie Romanie, podobnie było z tzw. przemianami w Polsce jak obecnie jest na Ukrainie, skutki jak wiemy dla Polski i Polaków są katastrofalne. Niestety, ale po 25 latach Polacy są w większej traumie zobojętnienia jak w 89 roku. Kompletnie nie potrafią sięgać do prawdy, nie odróżniają kłamstwa od prawdy, każdy kit można im sprzedać.
  99,99% głosuje w wyborach przeciw komuś a nie za koncepcją programową, tylko za tym co podstępnie, sprzedajne media im podpowiedzą. Nie ma w Polsce żadnej siły informacyjne by chociaż w 1% podawała prawdę o Polsce i prawdę o świecie. Ludzie żyją obrazkami, ekranem, słuchaniem a nie czytaniem, analizą. Polacy podskórnie czują, że Polski nie ma i każdy ciągnie w swoją stronę.
  Przecież te samorządy, to nic innego jak 90% lokalnych mafijek, ogromna korupcja, byle jaka inwestycja 10% do kieszeni. Gmina wokół mojego miasta wybrała ponownie wójta, który ma 60 zarzutów prokuratorskich, o czym to świadczy?
  Przecież jakby Karapyta był kandydatem na radnego sejmiku podkarpackiego z PSL to też by go wybrali, nie ważne, że to ukrainiec, łapówkarz, gwałciciel i ma ciężkie zarzuty prokuratorskie.
  Ludzie wybierają takich jakimi są sami, zdemoralizowanie w Polsce sięga zupełnego dna. Tu potrzeba wielkiego wysiłku, ogromnych nakładów na budowę świadomości narodowej w przeciwnym razie za kilka lat Polski nie będzie nawet na papierze, część Polaków się rozproszy po świecie a z naszego terytorium zrobią sobie mafiozi bankowi ,,teatr wojenny".
  Pozdrowienia
 • @Wrzodak Z. 18:54:16
  Te glosowania to nie wybory panie Zygmuncie...tam nigdy nie bylo wyborow...tam byly plebiscyty,,,zreszta falszowane nagminnie.
  W Plebiscytach bierze udzial 45% uprawnionych,,jesli podaja prawde w co watpie, bo nie prowadza rejestrow glosujacych...:-))) ci co g;osuja sa umacani w Uklad..i dla nich nie ma znaczenia- jakim skurwysynem jest kandydat...zreszta slusznie- Jaki Uklad tacy kandydaci...
  Zeby tak bylo - po to oddano pelnie wladzy Jaruzelskiemu...ktorego do dzis- jak pan sam widzi -gloryfikuja arcybutze:-)))

  Pan popatrzy co wygrzebalem:

  http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/f1_83-124.pdf

  Uchwalilismy to 7 pazdziernika....Geremek , ktoremu dzis szeroko przypisuja autorstwo:-)))oczywiscie bez wspominania tresci dokumentu,,, natychmiast doniosl do ambassady NRD i Stasi..ze nalezy natychmiast wprowadzic stan wojenny.... 12 grudnia o 22.00 juz siedzialem:-)))
  Ma pan moze- gdzie dokument O Samorzadzie Pracowniczym Przedsiebiorstwa i O strukturach Poziomych...???

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031